Szkolenia, warsztaty i treningi to efektywne formy edukacyjne, które służą przekazywaniu wiedzy, zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności oraz kształtowaniu postaw.

Szkolenia mają określony zakres tematyczny, który jest identyfikowany podczas analizy potrzeb szkoleniowych osób biorących w nim udział. Ta forma zajęć edukacyjnych nastawiona jest na pogłębienie wiedzy uczestników z wybranego zakresu, bazuje więc na prezentowaniu wiedzy teoretycznej popartej doświadczeniem trenera. Szkolenie nie musi być typowym wykładem, może zawierać w sobie pewne elementy aktywizujące, które pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć przekazywane treści.

Warsztaty i treningi są związane z realizacją określonych celów. Podczas tych form edukacyjnych wykorzystywane są różne metody i techniki, które umożliwiają uczestnikom uczenie się poprzez obserwowanie, budowanie świadomości i doświadczanie. Osoby biorące udział mogą dzielić się swoimi odkryciami z grupą, jak również bazować na kompetencjach trenera. Te formy zajęć edukacyjnych są nastawione na zdobywanie i doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie postaw w zakresie poruszanych na zajęciach tematów.

Prowadzę powyższe formy edukacyjne zarówno dla organizacji i firm, jak i w otwartej formule dla wszystkich zainteresowanych.

Współpraca z organizacjami i firmami przebiega według następującego planu:
- diagnoza oczekiwań klienta i potrzeb grupy uczestników,
- projektowanie odpowiednich form edukacyjnych,
- propozycja programu i planu,
- wspólna praca nad zmianami i akceptacja programu,
- realizacja szkolenia, warsztatu lub treningu,
- ewaluacja i ocena rezultatów,
- wsparcie poszkoleniowe.

Plan może być oczywiście modyfikowany według potrzeb klienta.